Swansea Re-opening

30.06.2020

 

Bydd beicwyr yn Abertawe yn ôl ar y cyfrwy o 1af Gorffennaf yn dilyn penderfyniad i ailagor cynllun rhannu beiciau poblogaidd y Brifysgol.

 

Wedi’i gynnal gan nextbike  mewn cydweithrediad â Santander a Phrifysgol Abertawe cafodd y cynllun beiciau, sydd â thros 70 o feiciau, ei gau ym mis Mawrth o ganlyniad i bandemig Coronafeirws.

 

Bydd ailagor y cynllun yn cyd-fynd ag ailagor canol dinas Abertawe yn raddol meddai rheolwyr ym maes twristiaeth.

 

Lansiwyd y cynllun yn 2018 ar ôl i’r Brifysgol ennill Her Prifysgolion Beiciau Santander ac mae’r cynllun wedi helpu miloedd o fyfyrwyr, pobl leol a thwristiaid i seiclo’n hyderus o amgylch y ddinas gan logi beiciau 25,000 o weithiau hyd yn hyn.

 

Erbyn hyn wrth i fesurau’r cyfyngiadau symud gael eu lleihau mae timau cynnal a chadw wrthi’n gweithio’n ddiflino i ailagor y cynllun er mwyn sicrhau bod gan ddefnyddwyr gyfle i ddewis dwy olwyn yn lle pedair olwyn.

 

“Rydyn ni wrth ein bodd i gael yr olwynion yn troi unwaith eto ar 1af Gorffennaf,” meddai Cyfarwyddwr Rheoli nextbike, Krysia Solheim.

 

“Mae pawb sy’n rhan o’r cynllun wedi gweithio’n ddiflino i wireddu hyn a bydd gweld y beiciau yn ôl ar y strydoedd yn wych.”

 

Meddai Greg Ducie, Cyfarwyddwr Ystadau a Rheoli Cyfleusterau Prifysgol Abertawe: “Rwyf wrth fy modd bod y cynllun poblogaidd hwn yn dychwelyd ac rwy’n gwybod bod llawer o bobl wedi bod yn edrych ymlaen at ei ddefnyddio eto. Rwyf hefyd yn falch y gallwn ni barhau fel y Cyflogwr Beiciau-gyfeillgar cyntaf yng Nghymru i annog teithio llesol yn ystod y cyfnod hwn a diolch i Gyngor Dinas Abertawe am ei gefnogaeth.”

 

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth y Cyngor: “Mae hwn yn symudiad arall a groesawir i gyd-fynd ag ailagor canol dinas Abertawe yn raddol.

 

“Mae canol y ddinas yn edrych yn wahanol iawn erbyn hyn oherwydd ein gwaith gyda nifer o bobl eraill i gadw aelodau’r  cyhoedd yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn ac rydyn ni’n parhau i ofyn i bobl gadw pellter cymdeithasol a chadw’n ddiogel.

 

“Bydd y ddinas yn adfer yn gryf ar ôl y pandemig ac mae llawer o filiynau o bunnoedd eisoes yn cael eu buddsoddi ynddi gan y sector cyhoeddus a’r sector preifat.”

 

Meddai Mike Cherry, Rheolwr BikeAbility Wales: “Mae BikeAbility Wales yn edrych ymlaen at ailddechrau cynllun Beiciau Santander Abertawe. Bydd aelodau staff yr elusen yn cynnal a chadw’r beiciau a’u glanhau yn rheolaidd er mwyn sicrhau diogelwch pawb sy’n eu defnyddio.”

 

Meddai Ms Solheim, er bod seiclo yn ffordd berffaith o gadw pellter diogel o deithwyr eraill anogodd hi feicwyr i gymryd rhagofalon iechyd synhwyrol.

 

“Rydyn ni’n atgoffa pob un o’n cwsmeriaid i weithredu mesurau synhwyrol a chyfrifol wrth ddefnyddio’r beiciau gan gynnwys dilyn rheolau swyddogol ynghylch cadw pellter cymdeithasol, ystyried canllawiau golchi dwylo a glendid a pheidio â defnyddio ein beiciau os ydynt yn dangos symptomau Coronafeirws.

 

Rydyn ni’n glanhau cyrn a chyfrifiaduron pob un o’n beiciau yn y maes ac yn y gweithdy. Rydyn ni hefyd yn argymell bod cwsmeriaid yn gwisgo menig wrth ddefnyddio’r beiciau yn ogystal â golchi eu dwylo cyn ac ar ôl defnyddio’r beiciau.”

 

Anogodd feicwyr i ddilyn yr arweiniad canlynol:

 

  • Dilynwch ganllawiau lleol er mwyn eich diogelu eich hun a’ch cymuned
  • Gwiriwch eich beic cyn i chi ddechrau seiclo
  • Peidiwch â chyffwrdd â’ch wyneb cyn neu ar ôl seiclo
  • Dylech chi olchi eich dwylo cyn ac ar ôl pob taith seiclo.. Argymhellir eich bod chi’n gwisgo menig.
  • Dylech chi sicrhau eich bod chi’n cadw pellter cymdeithasol wrth seiclo er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo’r feirws

 

Mae Beiciau Santander ar gael 24 awr y dydd a gall defnyddwyr gofrestru a llogi beiciau mewn ychydig o funudau yn unig. Mae’r cynllun rhannu beiciau yn un o’r ffyrdd rhataf i deithio o amgylch dinas. Mae ffioedd yn dechrau mor rhad ag 16c y dydd.

 

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth, ewch i www.nextbike.co.uk

 

 

Cyclists in Swansea will be back in the saddle from July 1 following the decision to re-open the University’s popular bike share scheme.

 

Run by nextbike in conjunction with Santander and Swansea University, the 70-bike scheme was closed down in March as a result of the coronavirus pandemic.

 

Its relaunch will coincide with the phased re-opening of Swansea city centre, say tourism bosses.

 

Launched in 2018, after the University beat stiff competition to win the Santander Cycles University Challenge, the scheme has helped thousands of students, locals and tourists ride confidently around the city and has recorded 25,000 rentals to date.

 

Now, with lockdown measures being eased, maintenance teams are working tirelessly to get the scheme back up and running to ensure users have the opportunity to favour two wheels instead of four.

 

“We are delighted to get the wheels back in motion for July 1,” said nextbike MD Krysia Solheim.

 

“Everyone involved in the scheme has worked tirelessly to make this happen and it will be a great sight to see the bikes back out on the streets.”

 

Greg Ducie, Director of Estates and Facilities Management at Swansea University, said: “I am delighted that this popular scheme is back as I know many people have been looking forward to using it again. I am also pleased that we can continue as the first cycle-friendly employer in Wales to encourage active travel during this time and thank Swansea County Council for their support.”

 

Robert Francis-Davies, the council’s cabinet member for investment, regeneration and tourism, said: “This is another welcome move to complement the phased re-opening of Swansea city centre.

 

“The city centre looks different now due to our work with many others to keep the public safe at this time – and we continue to ask people to observe social distancing and stay safe.

 

“It will recover strongly after the pandemic and there are already many millions of pounds being invested there by public and private sectors.”

 

Mike Cherry, Manager at BikeAbility Wales said: :”BikeAbility Wales is looking forward to getting the Santander Cycles Swansea scheme rolling again. The charity's staff will regularly maintain and sanitise the bikes, to ensure the safety of all that use them.”

 

Ms Solheim said while cycling was the perfect way to keep a safe distance from other commuters, she urged riders to take sensible health precautions.

 

“We’re reminding all of our customers to take sensible and responsible measures when using the bikes, including following official social distancing rules, taking into account hand-washing and hygiene guidelines and not using our bikes if they are showing any Coronavirus symptoms.

 

“We’re sanitising the handlebars and bike computers of all bicycles in the field and in the workshop. We're also recommending customers wear gloves when using the bikes, as well as washing hands before and after use.”

 

She urged riders to pay heed to the following guidance:

 

  • Follow local guidelines to protect yourself and your community
  • Inspect your cycle before your ride
  • Don't touch your face during and after cycling
  • Always wash hands before and after every cycle ride. Wearing gloves is recommended.
  • Practice social distancing when cycling to reduce the risk of transmission

 

Santander Cycles are available 24 hours a day and users can register and hire bikes in just a couple of minutes. The cycle-share scheme is one of the cheapest ways to get around a city, with fees starting from as little as 16p per day.

 

For more information on the service, please visit www.nextbike.co.uk