Swansea celebrates 50,000 Santander Cycle Journeys

27.04.2021

PRIFYSGOL ABERTAWE’N DATHLU 50,000 O DEITHIAU AR FEICIAU SANTANDER

 

Mae Prifysgol Abertawe'n dathlu'r ffaith bod cynllun rhannu beiciau Santander wedi cyrraedd carreg filltir 50,000 o deithiau. Mae'n profi bod y cynllun wedi mynd o nerth i nerth yn y ddinas ers iddo gael ei lansio yn 2018.

 

Mae'r cynllun cyfleus a fforddiadwy, a gynhelir ledled y ddinas gan y darparwr rhannu beiciau blaenllaw nextbike, ar y cyd â Santander a Phrifysgol Abertawe, wedi bod yn boblogaidd ymhlith myfyrwyr, twristiaid a'r gymuned leol.

 

Lansiwyd y cynllun ym mis Gorffennaf 2018, yn dilyn ymgyrch cyllido torfol lwyddiannus mewn ymateb i Her Prifysgolion Beiciau Santander, drwy gymorth staff y Brifysgol, myfyrwyr, Cyngor Abertawe, busnesau lleol a'r gymuned, ac mae chwe man allweddol lle gellir llogi'r beiciau yn Abertawe. Er bod y cynllun wedi cael ei ohirio rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf y llynedd o ganlyniad i'r pandemig, mae beiciau Santander Abertawe'n profi'n fwy poblogaidd nag erioed, gyda 4,000 o achosion o'u llogi y mis diwethaf.

 

Meddai Ben Lucas, Cyfarwyddwr Cysylltiol Gwasanaethau Masnachol ym Mhrifysgol Abertawe: “Rwyf wrth fy modd bod y gymuned gyfan wedi parhau i gefnogi'r fenter teithio llesol wych hon. Mae nextbike wedi rhoi mesurau glanhau a gwirio ychwanegol ar waith er mwyn sicrhau, er gwaethaf y pandemig, fod y cynllun yn parhau i gynnig modd iach a diogel o deithio o gwmpas Abertawe i bobl, yn ogystal â ffordd wych o wneud ymarfer corff. Rwy'n annog pawb i barhau i ddefnyddio'r beiciau ac i helpu i ledaenu'r neges bod rhannu beiciau'n fuddiol.”

 

Meddai Krysia Solheim, Rheolwr Gyfarwyddwr nextbike: “Rydym mor hapus bod system beiciau Santander yn Abertawe wedi cyrraedd carreg filltir 50,000 o deithiau. Mae hi bellach yn gynyddol amlwg bod y system fach hon wedi bod yn fodd i fyw i lawer o bobl yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac rydym yn gobeithio parhau i adeiladu ar y llwyddiant hwnnw a chynyddu'r galw. Mae'r ffigurau ar gyfer mis Mawrth yn anhygoel ac mae'r llwyddiant wedi parhau ym mis Ebrill wrth i'r beiciau gael eu llogi 268 o weithiau, sef y cyfanswm mwyaf erioed, ar 2 Ebrill.”

 

UNIVERSITY CELEBRATES 50,000 SANTANDER CYCLE JOURNEYS

 

Swansea University is celebrating a landmark 50,000 journeys being made by the Santander Cycles bike share scheme – proving how the scheme has gone from strength to strength in the city since its launch in 2018.

 

The convenient and affordable city-wide scheme, which is run by leading bikeshare provider nextbike, in conjunction with Santander and Swansea University, has been a hit with students, tourists and the local community.

 

The scheme was launched in July 2018, following a successful Santander Cycles Universities Challenge crowdfunding campaign, supported by university staff, students, Swansea Council, local businesses and the community, and now has six hire hubs at key points around Swansea. Although the scheme was suspended between March and July last year due to the pandemic, Santander Cycles Swansea are now proving more popular than ever, with a whopping 4,000 rentals last month alone.

 

Ben Lucas, Associate Director of Commercial Services at Swansea University said: “I am delighted we have had continued support from the whole community for this fantastic active travel initiative. Nextbike has put enhanced cleaning measures and checks in place to ensure that, in spite of the pandemic, the scheme continues to offer a healthy and safe alternative for people to travel around Swansea and a great way to exercise. I encourage everyone to keep enjoying the bikes and help spread the word about the benefits of bike sharing.”

 

Managing Director of nextbike Krysia Solheim said: “We're so happy to see our Santander Cycles Swansea system hit the 50,000 mark. It's become increasingly clear that this small system has been a lifeline to many people during the last year and we hope to continue to build and grow upon that success and demand. The March figures are phenomenal and the success has continued into April with a new high of 268 rentals on April 2nd.”