OVO Energy launches Green Route bike tour of eco friendly stores

03.08.2021

Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu drwy Seiclo: OVO Energy yn lansio taith y ‘Llwybr Gwyrdd’ o amgylch siopau ecogyfeillgar

 

Mae beiciau Caerdydd a Bro Morgannwg yn troi’n wyrdd heddiw, wrth gyhoeddi mai OVO Energy yw prif noddwr newydd cynllun rhannu beiciau nextbike, gyda’r nod o gefnogi teithio sy’n ystyrlon o’r amgylchedd yn yr ardal.

 

I ddathlu lansio’r OVO Bikes a hyrwyddo ffyrdd mwy cynaliadwy o fyw, mae’r cyflenwr ynni wedi mynd ati i greu Llwybr Gwyrdd OVO Bikes. Bydd y llwybr hwn yn galluogi trigolion ac ymwelwyr â Chaerdydd i alw heibio i rai o fannau mwyaf cynaliadwy’r ddinas a chefnogi’r economi leol.

 

O Eartha, y siop blanhigion a’r caffi llysieuol, i Flamingos, y siop hen ddillad drawiadol, i Ripple, y siop nad yw’n gwastraffu dim; mae modd stopio yn y llefydd cynaliadwy hyn yn rhwydd ar gefn beic, a’r naill un dafliad carreg o’r llall. Bydd yn hawdd iawn dod o hyd i bob un, gan fod OVO wedi rhoi plac gwyrdd swyddogol OVO i bob hyrwyddwr cynaliadwy, i ddangos ei statws ar y llwybr.

 

Er mwyn dod â’r llwybr seiclo cynaliadwy’n fyw, mae OVO wedi ffurfio partneriaeth â’r darlunydd Margarida Esteves i greu map prydferth, unigryw sy’n dangos yr holl lefydd hyn ar y daith, fel y bydd modd i seiclwyr ddod o hyd iddyn nhw’n ddidrafferth.

 

Ar hyd y llwybr newydd, mae OVO’n ceisio rhoi sylw i fusnesau ar y map sy’n gweithio’n galed, gan annog y rheini sy’n byw yn yr ardal ac yn ymweld â hi i gefnogi’r gymuned leol ar ôl cyfnod anodd. Nid yn unig y bydd y seiclwyr yn rhoi hwb i fusnesau bach, ond byddan nhw hefyd yn cefnogi rhai sy’n rhannu nod OVO, sef bod yn garedicach at yr amgylchedd.

 

Meddai Adrian Letts, Prif Weithredwr OVO:

 

“Yn OVO, ein nod ni yw creu byd di-garbon. Wrth i feiciau OVO gyrraedd Caerdydd a’r Fro, mae’r cyfan yn rhan o strategaeth ein Cynllun Sero i greu byd di-garbon, o ran trafnidiaeth, ac o ran sut y byddwn ni’n pweru ein cartrefi. Mae Caerdydd yn ddinas sy’n ffynnu ac ynddi bob math o fusnesau gwych, annibynnol sy’n hyrwyddo arferion cynaliadwy. Dyna pam roedden ni am dynnu sylw at y gwaith da maen nhw’n ei wneud, a hynny drwy Lwybr Gwyrdd OVO Bikes. Prin fod ffordd rwyddach nac iachach o ddarganfod dinas a chefnogi busnesau lleol na dewis teithio o le i le ar gefn beic.”  

 

Meddai Krysia Solheim, Rheolwr-Gyfarwyddwr nextbike UK:

 

“Rydyn ni wrth ein boddau’n datgelu mai OVO Energy yw noddwr newydd ein cynllun yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Yn nextbike, rydyn ni’n frwd dros y cyfraniad y gall teithio cynaliadwy ei wneud wrth helpu’r Deyrnas Unedig i gyrraedd ei thargedau sero-net uchelgeisiol. Rydyn ni’n gwybod bod pobl Caerdydd a’r Fro hefyd yn frwd dros gynaliadwyedd, ac felly mae OVO Energy, sydd â’i nod ei hun i greu byd di-garbon, yn gweddu’n berffaith i’r ardal.

 

“Dechreuodd cynllun Caerdydd yn 2018, cyn ychwanegu Penarth yn 2020. Ers hynny, mae beiciau wedi’u llogi bron i 1.2 miliwn o weithiau o amgylch y ddinas, gan helpu i leihau allyriadau CO2 a thagfeydd, a helpu pobl hefyd i gadw’n ffit ac yn iach drwy seiclo. Rydyn ni’n gobeithio y bydd cwsmeriaid newydd a hen yn mwynhau dilyn Llwybr Gwyrdd OVO Bikes, ac yn manteisio ar y reidiau rhad ac am ddim mae OVO Energy yn eu cynnig dros yr wythnos nesaf.”

 

I ddathlu lansiad y cynllun noddi a Llwybr Gwyrdd OVO Bikes, bydd beiciau OVO Bikes yn RHAD AC AM DDIM* am y 30 munud cyntaf wrth eu llogi yn yr wythnos gyntaf! Bydd y cynnig hyrwyddo hwn yn berthnasol i feiciau arferol OVO Bikes rhwng 3 a 9 Awst 2021, gan roi nifer anghyfyngedig o reidiau am hyd at 30 munud ar bob beic**.

 

Y pris am reidiau dros 30 munud fydd y gyfradd arferol, sef £1 am bob 30 munud neu uchafswm o £10 y diwrnod (24 awr), ar gyfer cwsmeriaid Talu Wrth Reidio. Y pris fydd 50c am bob 30 munud neu uchafswm o £5 y diwrnod (24 awr) ar gyfer y rheini sy’n aelodau ar hyn o bryd. Lawrlwythwch ap nextbike i gofrestru a dechrau reidio! I gael mwy o wybodaeth am sut i ddefnyddio’r cynllun, ewch i https://www.nextbike.co.uk/cy/cardiff/ a https://www.nextbike.co.uk/cy/penarth/

 

I gael rhagor o wybodaeth am OVO Bikes, i lawrlwytho map o’r Llwybr Gwyrdd, ac i gadw llygad am fwy o gynlluniau gan OVO Bikes yn y dyfodol, dylai cwsmeriaid fynd i www.ovoenergy.com/ovo-bikes.

 

*Am ddim am y 30 munud cyntaf wrth logi

**Nid yw’r cynnig yn berthnasol i feiciau trydan (Talu Wrth Reidio £2/30 mun, aelodau £1/30 mun)

 

Reduce, Re-use, ReCYCLE: OVO Energy launches ‘Green Route’ bike tour of eco-friendly stores

 

The bikes of Cardiff and the Vale of Glamorgan are turning green today, as OVO Energy is unveiled as the new title sponsor of nextbike's bike share scheme in support of environmentally-friendly travel in the area.

 

To celebrate the OVO Bikes and champion more sustainable living, the green power supplier has created the OVO Bikes Green Route for Cardiff residents and visitors to explore a selection of the city’s finest sustainable spots and support the local economy. 

 

From plant shop and vegetarian café, Eartha, to vibrant vintage store, Flamingos, and zero waste store, Ripple; the unmissable sustainable stops are all within an easy bike ride from one another. Each one will be an easy spot, as OVO has awarded each sustainable champion with an official green OVO plaque to display their prestigious status on the route. 

 

To bring the sustainable cycling route to life, OVO has partnered with illustrator Margarida Esteves to create a beautiful, bespoke map that lays out all of the destinations on the route, ready and easy for cyclists to find.

 

Through the new route, OVO are seeking to shine a spotlight on the hard-working businesses on the map, driving those both living and visiting the area to support the local community after a difficult time. Pedalling patrons will not only be boosting small businesses, but supporting ones that share OVO’s passion of being kinder to the planet. 

 

Adrian Letts, CEO at OVO, says: 

 

“At OVO, we’re on a mission to zero carbon. Our OVO Bikes arriving in Cardiff and the Vale are part of our Plan Zero strategy to create a carbon free world, whether that's the transport we use or the way we power our homes. Cardiff is a thriving city with so many fantastic, independent businesses who champion sustainable practices, which is why we wanted to highlight the good work they're doing through our OVO Bikes Green Route. Opting to travel around via bicycle, couldn’t be an easier and healthier way of discovering a city and supporting local businesses.”  

 

Krysia Solheim, nextbike UK MD, said:

 

"We're delighted to be revealing OVO Energy as our new scheme sponsor in Cardiff and the Vale of Glamorgan. At nextbike, we're passionate about the part that sustainable transport can play in helping the UK achieve its ambitious net zero targets, and we know that Cardiff and the Vale are passionate about sustainability, so OVO Energy, with its own zero carbon mission, is the perfect fit.

 

"The Cardiff scheme started in 2018, with Penarth being added in 2020, and since then, almost 1.2 million rentals have been clocked up around the cities, helping to reduce CO2 emissions and congestion while also using cycling to help keep fit and healthy. We hope customers new and old will enjoy trying out the OVO Bikes Green Route, and will take advantage of the free rides offer that OVO Energy has put into place over the next week."

 

To celebrate the launch of the sponsorship and OVO Bikes Green Route, the OVO Bikes will be FREE*  for the first 30 minutes of each rental for the first week! The promotion will apply to standard OVO Bikes from 3rd to 9th August 2021, giving unlimited rides up to 30 minutes per bike**. 

 

Rides over 30 minutes will be charged at the normal rate of £1 per 30 minutes or a maximum of £10 per day (24hrs) for Pay As You Ride customers and 50p per 30 minutes or a max of £5 per day (24 hours) for current members. Download the nextbike app to register and start riding! For more information on how to use the scheme, visit nextbike.co.uk/en/cardiff and nextbike.co.uk/en/penarth

 

To find out more about OVO Bikes, download the Green Route map, as well as keep an eye out for more OVO Bikes initiatives in the future, customers should head to www.ovoenergy.com/ovo-bikes.

 

*Free for the first 30 minutes of each rental

**Offer not applicable to electric bikes (PAYR £2/30 min, membership £1/30 min)