Telerau ac amodau

Llwytho’r telerau ac amodau i lawr ar ffurf PDF

 

Datganiad Preifatrwydd Data

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn amlinellu sut rydym yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni pan fyddwch chi'n defnyddio’r wefan hon. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os byddwn yn gofyn i chi roi gwybodaeth benodol a fyddai’n dangos pwy ydych chi pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon, gallwn eich sicrhau y bydd y wybodaeth honno’n cael ei defnyddio’n unol â’r datganiad preifatrwydd hwn.

Ymdrinnir â’r holl ddata’n unol â §13 German Act for Telemedia Services, sef yr hyn sy’n cyfateb i Ddeddf Diogelu Data 1998 y DU yn yr Almaen, ac yn unol â rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd.

 

Casglu a phrosesu data personol

Bydd pob ymweliad â’n tudalen hafan, a phob ymweliad â thudalen arall o’r hafan yn cael ei gofnodi. Rydym yn cadw’r wybodaeth hon ar gyfer ystadegau sy’n cael eu monitro’n fewnol. Y data a fydd yn cael eu cadw fydd: Enw'r dudalen yr ymwelir â hi, dyddiad ac amser yr ymweliad, y set ddata sy’n cael ei throsglwyddo, neges dros ymweliad llwyddiannus, y porwr a’r parth ymholi. Caiff gwybodaeth bersonol ei chadw os byddwch yn cofrestru cyfrif â Nextbike UK.

 

Defnyddio a throsglwyddo data personol

Wrth roi data personol, byddwn yn defnyddio hyn i reoli a chynnal eich cyfrif a’ch cofnodion yn unol â Cycle Hire, ac at y dibenion hynny’n unig. Mae gan Nextbike UK yr hawl i ddatgelu gwybodaeth am gwsmer i awdurdodau sy’n ymchwilio i’r graddau angenrheidiol, yn arbennig cyfeiriad y cwsmer, os yw’r awdurdod sy’n gwneud cais am y wybodaeth yn cyflwyno tystiolaeth fod achos wedi cael ei ddwyn yn erbyn y cwsmer am drosedd/trosedd weinyddol.

 

Prosesu Data Talu

Mae pob taliad yn cael ei gadw a’i drin yn unol â Safonau'r Diwydiant Cardiau Talu. Wrth wneud taliad gyda cherdyn credyd, bydd data cerdyn credyd y cwsmer yn cael eu trosglwyddo i’n partner Worldpay a Creditcall er mwyn dilysu a chyfrifyddu’r ffioedd llogi. Ar ôl y broses gofrestru, nid yw data cardiau credyd yn weladwy i weithwyr Nextbike UK.

Mae’n rhaid i chi gytuno â'r telerau hyn, ond gallwch hefyd ganslo eich cytundeb ar unrhyw adeg. Bydd eich data’n cael eu dileu neu eu dal yn annerbyniadwy pan fyddwch yn terfynu eich cytundeb.

 

Yr hawl i gael gwybod

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y data personol sydd wedi’u cadw os cawn ymholiad ysgrifenedig. Os hoffech gael copi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch, ysgrifennwch at y cyfeiriad a nodir ar ein tudalen.