Cyfrifon Cwsmeriaid

Mae cofrestru drwy'r ap, y wefan neu'n uniongyrchol yn yr orsaf feics yn rhad ac am ddim. Yn ogystal, mae hefyd yn bosibl cofrestru dros y ffôn. Er mwyn gwneud eich cyfrif yn weithredol, bydd angen trosglwyddiad banc neu gerdyn credyd gwerth naill ai £1 neu £10 (yn dibynnu ar y cynllun). Unwaith y bydd y taliad cerdyn credyd wedi'i gwblhau, bydd eich cyfrif yn cael ei weithredu’n awtomatig. Os dewiswch dalu drwy drosglwyddiad banc, gall gymryd 2 - 4 diwrnod (yn dibynnu ar eich banc) nes bydd eich taliad yn ein cyrraedd ac y gellir gweithredu eich cyfrif.

Os hoffech ganslo eich cyfrif, anfonwch eich llythyr canslo drwy e-bost i info@nextbike.co.uk. Er mwyn prosesu’r canslo, bydd angen eich gwybodaeth broffil gyflawn arnom, a ddylai gynnwys eich enw llawn, eich cyfeiriad a'r rhif ffôn sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif.

Dim ond un rhif ffôn a ganiateir ar gyfer pob cyfrif.

Debydau ar fy nghyfrif cwsmer

Os mai drwy gerdyn credyd yw eich dull talu, codir ffioedd eich taith yn gyffredinol 24 awr ar ôl llogi’r beic. Yn achos awdurdodi debyd uniongyrchol, byddwn yn debydu eich cyfrif banc bob mis. Cyn hynny, anfonwn neges destun i'ch ffôn symudol i roi gwybod i chi pryd y bydd y taliadau sy'n weddill yn cael eu debydu.

Gallwch bob amser wirio eich teithiau yn eich cyfrif cwsmer. Mewngofnodwch gyda'ch rhif ffôn a'r cod PIN 6 digid.  Mae hefyd yn bosibl i ni roi anfoneb i chi ar gais. Yn yr achos hwn, gofynnwn i chi anfon neges i'n gwasanaeth cwsmeriaid.

Gallwch bob amser gysylltu â'n gwasanaeth cwsmeriaid drwy ffonio (0) 292 248 1736 neu e-bostio info@nextbike.co.uk i gywiro cyfrifiadau anghywir.

Byddwn yn dileu holl fanylion eich cyfrif wrth ei ganslo. Mae hefyd yn bosibl i ni drosglwyddo'r swm sy'n weddill yn ôl i chi ar gais.  Fel arall, mae'r credyd yn aros yn eich cyfrif cwsmer a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer eich teithiau yn y dyfodol.

Cyfraddau ac Amodau

Dim ond ar gyfer y beic cyntaf y mae'r gyfradd flynyddol yn ddilys. Codir tâl ar bob beic ychwanegol ar y gyfradd safonol o £1 am bob 30 munud, neu bris diwrnod llawn o £10 am 24 awr.

Dim ond ar gyfer rentu yn y DU y mae'r gyfradd flynyddol yn ddilys, ac eithrio'r gorsafoedd e-feiciau yng Nghaerwysg.

Mae'r gyfradd flynyddol yn ddilys am ddeuddeng mis ar ôl ei phrynu a chaiff ei hadnewyddu'n awtomatig am flwyddyn ychwanegol os na chaiff ei chanslo yn ysgrifenedig bedair wythnos cyn y dyddiad terfyn. Os ydych am ganslo eich cyfradd flynyddol, anfonwch hysbysiad byr drwy e-bost i info@nextbike.co.uk  neu'n uniongyrchol gyda'n Gwasanaeth Cwsmeriaid ar (0) 292 248 1736. Nid yw canslo’r gyfradd flynyddol yn golygu canslo eich cyfrif cwsmer yn awtomatig. Os ydych am ddileu eich cyfrif cwsmer, rhowch wybod i ni ar ffurf ysgrifenedig hefyd.

System logi

Fel arfer, gallwch adnabod ein gorsafoedd swyddogol orau drwy'r ciosgau gorsaf a'r rheseli beics. Yn gyffredinol, gallwch ddod o hyd i'n holl orsafoedd ar ein gwefan a thrwy ap nextbike. Os oes amheuaeth, cysylltwch â'n gwasanaeth cwsmeriaid ar (0) 292 248 1736.

Mae'n bosibl llogi hyd at ddau feic ar unwaith o dan un cyfrif. Gellir hefyd trefnu caniatáu hyd at saith beic ar unwaith mewn rhai achosion eithriadol. Cysylltwch â'n canolfan gwasanaeth i ofyn am ragor o wybodaeth. Gall ein tîm hefyd drefnu ceisiadau ar gyfer grwpiau mwy o wyth beiciwr neu ragor. Cysylltwch â'n gwasanaeth cwsmeriaid ar (0) 292 248 1736.

Oherwydd bod y llogi wedi'i gynhyrchu gyda'n ap, bydd yr holl wybodaeth gyfatebol am y llogi yn parhau i gael ei darparu'n uniongyrchol dros yr ap er mwyn osgoi gormodedd.

Gyda’ch cofrestriad nextbike gweithredol, gallwch logi beics ym mhob dinas a gwlad sydd â system rhannu beics nextbike.

Gallwch barcio eich beic ar eich hynt a’i ddiogelu gan ddefnyddio'r cod cloi. Bydd y cod yn cael ei ddangos ar y derfynell, neu mae modd cael gwybod drwy ein llinell gymorth. Yn ogystal, byddwn yn anfon y cod atoch drwy neges destun (oni bai eich bod wedi llogi drwy’r ap).

Hyd yn oed os yw ciosg terfynell allan o wasanaeth, gallwch barhau i rentu a dychwelyd beics yn yr orsaf drwy ein app neu ein llinell gymorth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i'n gwasanaeth cwsmeriaid am unrhyw gamweithio dros y ffôn ar (0) 292 248 1736 neu e-bostiwch  info@nextbike.co.uk  er mwyn i ni allu gwneud yn siŵr y caiff sylw ar unwaith.

Rydych chi'n atebol am wirio nad yw’r beic uwedi ei ddifrodi cyn cychwyn eich taith. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw ddiffygion fel y gellir datgomisiynu ac atgyweirio'r holl feiciau yr effeithir arnynt cyn gynted â phosibl. Gallwch gysylltu â'n gwasanaeth cwsmeriaid ar (0) 292 248 1736.

Os ydych eisoes wedi dechrau eich taith cyn sylwi ar ddiffyg, megis y gerau neu'r breciau ddim yn gweithio'n iawn, gofynnwn yn garedig i chi stopio ar unwaith a chysylltu â'n gwasanaeth cwsmeriaid ar  (0) 292 248 1736. Dim ond yn yr achos hwn y gallwn ganslo eich taith a chofrestru’r beic ar gyfer ein gwasanaeth trwsio. Yn anffodus, ni allwn roi credyd i chi am unrhyw amser a dreuliwch yn reidio beic sy’n amlwg yn camweithio.

Dychwelyd

Dim ond o fewn yr un ddinas y gellir mynd â'r beic a'i ddychwelyd, neu fel arall bydd ffioedd dychwelyd uchel.

 

Os yw pob rhesel feic yn llawn, gallwch adael y beic wrth ymyl yr orsaf a diweddu’r llogi dros y ffôn neu drwy ap. Rhaid cloi'r beic.

Os nad yw'r orsaf yn dangos unrhyw signal, ewch ymlaen i gau'r clo a phwyso "OK", bydd hynny'n dychwelyd y beic. Fel arall, gallwch ffonio’r llinell gymorth ar (0) 292 248 1736

Cerdyn Cwsmer nextbike

Mae'r cerdyn cwsmer nextbike yn ei gwneud hi'n haws i chi rentu beic yn ein terfynellau gorsaf a thrwy gyfrifiadur y bwrdd ar y beic. Gallwch archebu cerdyn yn ystod y broses gofrestru, neu hyd yn oed yn ddiweddarach drwy ein llinell gymorth ar (0) 292 248 1736.

Mae'n bosibl archebu sawl cerdyn cwsmer er mwyn gallu rhannu un cyfrif gyda pherson arall. Sylwch yn yr achos hwn, byddai'r person sydd wedi'i gofrestru fel deiliad swyddogol y cyfrif yn atebol am unrhyw ddifrod neu golled.

Cysylltwch â'n gwasanaeth cwsmeriaid ar (0) 292 248 1736 os nad yw'n ymddangos bod eich cerdyn cwsmer yn gweithio mewn nifer o orsafoedd. Byddwn wedyn yn gwneud yn siŵr ein bod yn anfon cerdyn cwsmer newydd atoch. Os sylwch nad yw eich cerdyn cwsmer yn gweithio ar orsaf benodol, mae'n bosibl, nad yw ciosg terfynell yr orsaf yn gweithio'n iawn.