Cyfrifon Cwsmeriaid

Does dim rhaid talu i gofrestru ar yr ap, ar y wefan neu’n uniongyrchol yn y derfynell. Mae modd cofrestru dros y ffôn hefyd. Er mwyn ysgogi eich cyfrif, byddwn ni angen trosglwyddiad banc neu gerdyn credyd gwerth £1 neu £10 (yn dibynnu ar y cynllun). Ar ôl cwblhau’r taliad cerdyn credyd, bydd eich cyfrif yn cael ei ysgogi’n awtomatig. Os byddwch chi’n dewis talu drwy drosglwyddiad banc, gall gymryd 2-4 diwrnod (yn dibynnu ar eich banc) i’ch taliad ein cyrraedd a bod modd ysgogi eich cyfrif.

Os ydych chi am ganslo eich cyfrif, anfonwch lythyr canslo dros e-bost i info@nextbike.co.uk neu cysylltwch â’r Gwasanaeth i Gwsmeriaid ar (0) 292 248 1736. Er mwyn cwblhau’r broses ganslo, bydd angen i ni gael holl wybodaeth eich cyfrif, a ddylai gynnwys eich enw llawn, eich cyfeiriad, a’r rhif ffôn sydd wedi’i gysylltu â’ch cyfrif.

Nac oes, dim ond un rhif ffôn sy’n cael ei ganiatáu ar gyfer pob cyfrif.

Debydau ar fy nghyfrif cwsmer

Os mai cerdyn credyd yw'r dull talu o’ch dewis, caiff ffioedd eich beic benthyg eu codi 24 awr ar ôl i chi logi fel arfer. Os byddwch chi’n defnyddio debyd uniongyrchol, byddwn yn tynnu swm o’ch cyfrif banc bob mis. Cyn hynny, byddwn ni’n anfon neges destun i’ch ffôn symudol i roi gwybod i chi pa bryd fydd y ffioedd sy’n ddyledus yn cael eu tynnu.

Fe allwch chi wirio eich beiciau benthyg yn eich cyfrif cwsmer ar unrhyw adeg. Mewngofnodwch gyda’ch rhif ffôn a’r cod PIN 6 digid. Mae hefyd yn bosib i ni anfon anfoneb atoch chi ar gais. Yn yr achos hynny, gofynnwn i chi anfon neges at ein gwasanaeth i gwsmeriaid.

Fe allwch chi bob amser gysylltu â’n gwasanaeth i gwsmeriaid dros y ffôn (0) 292 248 1736 neu e-bost info@nextbike.co.uk i gywiro cyfrifiadau anghywir.

Byddwn yn dileu eich holl fanylion cyfrif wrth ganslo. Mae hefyd yn bosib i ni drosglwyddo'r swm sy’n weddill yn ôl i chi ar gais. Fel arall, bydd y credyd yn aros yn eich cyfrif cwsmer ac fe allwch chi ei ddefnyddio ar gyfer llogi yn y dyfodol.

Cyfraddau ac Amodau

Dim ond ar gyfer y beic cyntaf mae’r gyfradd flynyddol yn ddilys. Bydd rhaid talu am bob beic ychwanegol am y gyfradd safonol sef £1 am bob 30 munud, neu bris diwrnod llawn sef £10 am 24 awr.

Dim ond ar gyfer beiciau benthyg yn y DU mae’r gyfradd flynyddol yn ddilys, heblaw am y gorsafoedd e-feic yng Nghaerwysg.

Mae’r gyfradd flynyddol yn ddilys am 12 mis ar ôl ei phrynu, a chaiff ei hadnewyddu’n awtomatig am flwyddyn ychwanegol os na chaiff ei chanslo’n ysgrifenedig bedair wythnos cyn y dyddiad dod i ben. Os ydych chi am ganslo eich cyfradd flynyddol, anfonwch rybudd byr dros e-bost i info@nextbike.co.uk neu cysylltwch â’n Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn uniongyrchol ar (0) 292 248 1736 . Nid yw canslo’r gyfradd flynyddol yn golygu y caiff y cyfrif cwsmer ei ganslo’n awtomatig. Os hoffech chi ganslo eich cyfrif cwsmer, fe ddylech chi roi gwybod i ni’n ysgrifenedig am hynny hefyd.

System logi

Y ffordd orau o adnabod ein gorsafoedd swyddogol fel arfer yw edrych ar giosgau’r gorsafoedd a’r rheseli beiciau. Fe allwch chi ddod o hyd i’n holl orsafoedd ar ein gwefan ac ar ap nextbike. Os nad ydych chi’n siŵr, cysylltwch â’n gwasanaeth i gwsmeriaid ar (0) 292 248 1736.

Mae modd llogi hyd at bedwar beic ar unwaith o dan un cyfrif. Gellir trefnu hefyd i ganiatáu hyd at saith beic ar unwaith, mewn rhai amgylchiadau eithriadol. Cysylltwch â’n canolfan gwasanaethau i gael mwy o wybodaeth. Gall ein tîm drefnu ceisiadau ar gyfer grwpiau o wyth beiciwr neu fwy hefyd. Cysylltwch â’r Gwasanaeth i Gwsmeriaid ar (0) 292 248 1736

Gan fod y beic benthyg wedi cael ei archebu ar ein ap, bydd yr holl wybodaeth gyfatebol am y beic yn dal i gael ei darparu’n uniongyrchol ar yr ap i osgoi dyblygu gwybodaeth.

Mae eich cofrestriad gweithredol gyda nextbike yn ei gwneud yn bosib llogi beiciau ym mhob dinas a gwlad sydd â chynllun rhannu beiciau nextbike.

Fe allwch chi barcio eich beic ar y daith a’i ddiogelu drwy ddefnyddio’r clo cyfunrhif. Bydd y cod i’w weld ar y derfynell, neu fe allwch ei glywed ar ein llinell gymorth gwasanaethau. Yn ogystal, byddwn ni’n anfon y cod atoch chi mewn neges destun (oni bai eich bod wedi llogi ar yr ap).

Hyd yn oed os nad yw terfynell ciosg yn gweithio, fe allwch chi barhau i logi a dychwelyd beiciau yn yr orsaf ar ein ap neu ar ein llinell gymorth gwasanaethau. Cofiwch roi gwybod i’n gwasanaeth i gwsmeriaid am unrhyw ddiffygion dros y ffôn ar (0) 292 248 1736 neu e-bost info@nextbike.co.uk er mwyn i ni allu mynd i’r afael â’r broblem ar unwaith.

Chi sy’n gyfrifol am edrych am unrhyw ddifrod posib ar y beic cyn dechrau ar eich taith. Cofiwch roi gwybod i ni am unrhyw ddiffygion er mwyn i bob beic sydd â difrod arno gael ei ddatgomisiynu a’i drwsio cyn gynted ag y bo modd. Fe allwch chi gysylltu â'r Gwasanaeth i Gwsmeriaid ar (0) 292 248 1736.

Os ydych chi wedi dechrau eich taith cyn sylwi ar ddiffyg, er enghraifft bod y gêrs neu’r brêcs ddim yn gweithio’n iawn, gofynnwn yn garedig i chi ddod â’ch taith i ben ar unwaith a chysylltu â’n gwasanaeth i gwsmeriaid ar (0) 292 248 1736. Dyma’r unig ffordd i ni allu canslo eich beic benthyg a chofrestru’r beic ar gyfer ein gwasanaeth trwsio. Yn anffodus, ni allwn ni eich ad-dalu am gostau yr amser a dreuliwyd yn reidio beic â diffygion amlwg.

Dychwelyd

Chewch chi ond llogi a dychwelyd beic yn yr un ddinas, fel arall bydd ffioedd dychwelyd uchel yn cael eu codi.

Os yw pob rhesel beiciau yn llawn, fe allwch chi adael y beic wrth yr orsaf a nodi eich bod wedi’i ddychwelyd dros y ffôn neu ar yr ap. Mae’n rhaid cloi’r beic.

Os nad yw’r orsaf yn rhoi unrhyw signal o hyd, caewch y clo a phwyso “OK”. Bydd hynny’n dychwelyd y beic. Neu, fe allwch chi ffonio'r llinell gymorth gwasanaethau ar (0) 292 248 1736.

Cerdyn Cwsmer nextbike

Mae cerdyn cwsmer nextbike yn ei gwneud yn haws i chi logi beic yn nherfynellau ein gorsafoedd a drwy'r cyfrifiadur ar y beic. Fe allwch chi archebu cerdyn yn ystod y broses gofrestru, neu’n nes ymlaen ar ein llinell gymorth gwasanaethau ar (0) 292 248 1736.

Mae modd archebu mwy nag un cerdyn cwsmer er mwyn gallu rhannu cyfrif gyda pherson arall. Sylwch: Yn yr achos hynny, y person sydd wedi cofrestru fel deiliad swyddogol y cerdyn fydd yn atebol am unrhyw ddifrod neu golled.

Cysylltwch â’n gwasanaeth i gwsmeriaid ar (0) 292 248 1736 os nad yw eich cerdyn cwsmer yn gweithio mewn nifer o’r gorsafoedd. Byddwn wedyn yn anfon cerdyn cwsmer newydd atoch chi. Os ydych chi’n sylwi nad yw eich cerdyn cwsmer yn gweithio mewn un orsaf benodol, efallai nad yw ciosg terfynell yr orsaf yn gweithio’n iawn.